CẢI TẠO LẠI NHÀ THỜ CỔ Công trình cải tạo lại nhà thờ cổ ở Ý Yên  Nam Định


NHÀ 3 GIAN GỖ LIM NHẬP

Hoàn thiện ngôi nhà 3 gian gỗ lim nhập Hải Phòng